ConRe nyní s certifikací
ČSN EN ISO/IEC 27001, ČSN EN ISO 9001

Realitní slovník

Nemovitost

Nemovitost (předmět, který není možné přemístit) je pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem. Může se jednat o byt nebo nebytový prostor tedy např. o dům, chatu, garáž, zahradu, pole, park, rybník a pod.

 

List vlastnictví

List vlastnictví (též výpis z katastru nemovitostí) je veřejně přístupná listina, která slouží k prokazování vlastnictví nemovitosti. Obsahuje soupis nemovitostí, ketré v daném katastrálním území vlastní konkrétní majitel či spoluvlastnící.

 

Nabývací titul

Listina, na základě které osoba získá vlastnické právo k nemovitosti. Např. prostřednictvím smlouvy o převodu, kupní smlouvy, dědické smlouvy, darovací smlouvy a pod.

 

Zástava

Zápis na LV v bodě  C (omezení vlastnického práva) na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva, většinou sjednaný na základě půjčky od banky, anebo půjčky mezi dvěma subjekty, znamená že majitel nemůže prodat nemovitost bez vědomí zástavního věřitele. Lze prodat, pokud se pohledávka vyplatí a na katastr se doloží tzv. kvitance (jednostranný doklad o splacení dluhu se žádostí o výmaz zástavy, kterou vystaví zástavní věřitel).

 

Věcné břemeno

Věcné břemeno omezuje vlastnická práva vlastníka nemovité věcive prospěch jiného. A to tak, že vlastník je povinen něco strpět nebo něčeho se zdržet. Věcné břemeno např. zajišťuje doživotní bydlení rodičů v domě dětí, nebo trvalé právo příjezdové cesty po soukromém pozemku nebo uložení elekrického vedení a pod.

 

Energetická náročnost budovy

Vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.